ออกแล้วผลสอบ NT 2567

NT 2567

วันนี้ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2567 ทางสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ประกาศผลสอบ NT 2567 NT ป.3 รายบุคคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 แล้ว นักเรียนสามารถเช็กได้เลย ทั้งนี้ สพฐ.ก็ได้ทำการทดสอบเพื่อที่จะวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ไปถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษา Literacy, ด้านคำนวณ Numeracy, ด้านเหตุผล Reasoning Abilities สามารถเข้าไปตรวจผลสอบ NT 2567 NT ป.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ประกาศผลสอบ NT 2567 ของสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ แล้วเลือก NT ป.3 ได้เลย เครดิต : https://www.bangkokbiznews.com